<<  Επιστροφή ::

Γ Λ Ω Σ Σ Ι Κ Η     Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α

 


 


Λημματοποιητής και Εργαλείο Σημείωσης Γραμματικών Κατηγοριών : Με αφετηρία μια λέξη εισόδου ο Λημματοποιητής παράγει το αντίστοιχο λήμμα. Έχει χρησιμοποιηθεί ως βάση για την ανάπτυξη ενός εργαλείου καταμέτρησης των εμφανίσεων των λέξεων σε σώμα κειμένων, σε όλους τους κλιτούς τους τύπους. Το εργαλείο αυτό παράγει μια λίστα συχνότητας του συνολικού αριθμού εμφανίσεων των λέξεων ενός σώματος κειμένων, ανεξάρτητα από τον κλιτό τύπο στον οποίο εμφανίζεται η λέξη.
Το Εργαλείο Σημείωσης Γραμματικών Κατηγοριών (Part of Speech Tagger) δέχεται ως είσοδο μια πρόταση στα ελληνικά και αναθέτει σε κάθε λέξη την γραμματική κατηγορία (μέρος του λόγου) στην οποία ανήκει η λέξη.

|Περιγραφή|


 


Γραμματικός επισημειωτής ελληνικής γλώσσας: Το εργαλείο αυτό αναλύει γραμματικά τις λέξεις ενός κείμενου εμφανίζοντας για κάθε λέξη όλα τα στοιχεία που την καθορίζουν γραμματικά, όπως για παράδειγμα το ποιο μέρους του λόγου είναι η λέξη, τον αριθμό της, την πτώσης της αν κλίνεται ή τον χρόνο της αν είναι ρήμα. Επιπλέον, για τις ορθογραφικά λανθασμένες λέξεις προτείνονται σωστές λέξεις που πιθανόν να εννοούσε ο συντάκτης του κειμένου. Τέλος, το εργαλείο έχει την δυνατότητα να μαθαίνει καινούργιες λέξεις αλληλεπιδρώντας με τον χρήστη και ζητώντας του κάποιες πληροφορίες.

Η σχεδίαση του γλωσσικού εργαλείου πραγματοποιήθηκε από την Μαρία Γρηγοριάδου Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η υλοποίηση έγινε από τους Παπάρα Δημήτριο και Kllapi Herald στα πλαίσια εργασίας του μαθήματος "Υπολογιστική Γλωσσολογία" του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθήνας,υπό την επίβλεψη του υποψηφίου διδάκτορα Μπλίτσα Παναγιώτη.

|Περιγραφή|


 


Εργαλεία Επεξεργασίας Ηλεκτρονικών Λεξικών
Έχει ήδη αναπτυχθεί ένα σύνολο εργαλείων εξαγωγής και επεξεργασίας γλωσσολογικών πληροφοριών που βρίσκονται σε ηλεκτρονική λεξικολογική μορφή. Πιο αναλυτικά, τα εργαλεία αυτά πραγματοποιούν: α. εξαγωγή πληροφορίας γραμματικής κατηγορίας, β. εξαγωγή συνδεόμενων λημμάτων καθώς και λημμάτων που λειτουργούν ως σύνθετα, γ. εξαγωγή συνωνύμων, αντωνύμων και μερωνύμων, δ. αναζήτηση αντωνυμικών σχέσεων στους ορισμούς των λημμάτων και ε. αναζήτηση σημασιολογικών σχέσεων.

|Περιγραφή|
|Ιστοχώρος|


 

 

Εφαρμογή Εξαγωγής Συμφωνιών Και Παραθέσεων Για Μεγάλα Σώματα Κειμένου: Ανανεωμένη έκδοση εργαλείου εξαγωγής συμφωνιών και παραθέσεων.

 

 
 

 


"VERBTAGGR: Διαδικτυακή Εφαρμογή Στατιστικής Μορφοσυντακτικής Αναγνώρισης των Μονολεκτικών Ρηματικών Τύπων της Νέας Ελληνικής.""LinkToWordNet: " 
  Επιστροφή