:: Αρχική Σελίδα

:: Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα
:: Εκπαιδευτικό λογισμικό
:: Μαθήματα στο διαδίκτυο
:: Δραστηριότητες
:: Γλωσσική     Τεχνολογία
:: Δημοσιεύσεις
:: Μέλη Εργαστηρίου
:: Επικοινωνία
 

 

<<  Επιστροφή

 

   Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

   

Το περιβάλλον SCALE

Το περιβάλλον SCALE (http://hermes.di.uoa.gr:8080/scale) είναι ένα Διαδικτυακό Προσαρμοστικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον στο οποίο δομικό στοιχείο αποτελούν οι δραστηριότητες. Το SCALE έχει ως στόχο να υποστηρίξει τη μαθησιακή διαδικασία και τη διαδικασία της αξιολόγησης, εμπλέκοντας τους εκπαιδευόμενους στην εκπόνηση ατομικών και συνεργατικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, το SCALE δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους

  1. να εκπονούν ατομικές και συνεργατικές δραστηριότητες οι οποίες σχεδιάζονται βασιζόμενες σε σύγχρονες θεωρίες μάθησης και προτείνονται από το περιβάλλον με βάση το γνωστικό επίπεδο του κάθε εκπαιδευόμενου,
  2. να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της αξιολόγησης στο πλαίσιο δραστηριοτήτων αυτο-αξιολόγησης (self-assessment), αξιολόγησης από συν-εκαπιδευόμενους (peer-assessment) και συνεργατικής αξιολόγησης (collaborative-assessment),
  3. να χρησιμοποιούν εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, τα οποία διευκολύνουν την εκπόνηση των δραστηριοτήτων και ενεργοποιούν τους εκπαιδευόμενους,
  4. να χρησιμοποιούν εργαλεία που υποστηρίζουν και προωθούν τη σύγχρονη και ασύγχρονη συνεργασία και επικοινωνία των εκπαιδευόμενων,
  5. να έχουν πρόσβαση σε ανατροφοδότηση προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες προτιμήσεις τους, και
  6. να έχουν τον έλεγχο στην προτεινόμενη προσαρμοστική πλοήγηση στις δραστηριότητες και στην ανατροφοδότηση επιλέγοντας την επιθυμητή δραστηριότητα/ ανατροφοδότηση.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιβάλλον SCALE μπορείτε να βρείτε εδώ

   Επιστροφή
   
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ