:: Αρχική Σελίδα

:: Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα
:: Εκπαιδευτικό λογισμικό
:: Μαθήματα στο διαδίκτυο
:: Δραστηριότητες
:: Γλωσσική     Τεχνολογία
:: Δημοσιεύσεις
:: Μέλη Εργαστηρίου
:: Επικοινωνία
 

 

<<  Επιστροφή

 

   Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

   

Εκπόνηση δραστηριοτήτων στο SCALE

Στο SCALE ο εκπαιδευόμενος καθορίζει τη μαθησιακή του πορεία, επιλέγοντας αρχικά το γνωστικό αντικείμενο και το μαθησιακό στόχο που επιθυμεί να πετύχει. Ο μαθησιακός στόχος αφορά σε μια ή περισσότερες θεμελιώδεις έννοιες του γνωστικού αντικειμένου. Στη συνέχεια, επιλέγει μια δραστηριότητα η οποία ανήκει σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων που έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη του συγκεκριμένου μαθησιακού στόχου. Μέσα από την εκπόνηση της δραστηριότητας επιδιώκεται να επιτευχθούν συγκεκριμένα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία αναλύουν το μαθησιακό στόχο και αφορούν σε διαφορετικά επίπεδα γνωστικών δεξιοτήτων όπως Κατανόησης (Comprehension) (Remember+Understand), Εφαρμογής (Application) (Apply), Αξιολόγησης (Checking-Critisizing) (Evaluate), και Δημιουργίας (Creation) (Analyse+Create).


Μια δραστηριότητα μπορεί να εκπονηθεί είτε ατομικά είτε σε συνεργασία στο πλαίσιο κάποιας ομάδας. Στην περίπτωση της συνεργατικής δραστηριότητας, ο εκπαιδευόμενος καλείται να συνεργαστεί με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του. Επίσης, μια δραστηριότητα μπορεί να έχει περισσότερες από μια υποδραστηριότητες και κάθε υποδραστηριότητα μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα ερωτήματα/εργασίες. Οι υποδραστηριότητες μπορεί να επιδιώκουν να επιτύχουν διαφορετικού επιπέδου προσδοκώμενα αποτελέσματα. Η εκπόνηση μιας υποδραστηριότητας μπορεί να υποστηρίζεται με:

(i) υλικό που περιλαμβάνει επεξηγήσεις ή/και βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. εικόνες, διευθύνσεις στο Διαδίκτυο),
(ii) εκπαιδευτικά εργαλεία που διευκολύνουν την εκπόνηση της, όπως εκπαιδευτικό λογισμικό, προσομοιώσεις, περιβάλλοντα εννοιολογικής χαρτογράφησης όπως το COMPASS (http://hermes.di.uoa.gr/compass) καθώς και
(iii) εργαλεία/λειτουργίες που υποστηρίζουν και καθοδηγούν τους εκπαιδευόμενους (π.χ. σημειωματάριο, προσαρμοστική ανατροφοδότηση).

Όσον αφορά στον τρόπο αξιολόγησης, το SCALE υποστηρίζει την αξιολόγηση της δραστηριότητας/ υποδραστηριότητας από το σύστημα ή/και από τον εκπαιδευτικό, τη συνεργατική αξιολόγηση εργασιών και την αξιολόγηση εργασιών από άλλους εκπαιδευόμενους. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις το SCALE αξιοποιεί το περιβάλλον PECASSE (http://hermes.di.uoa.gr:8080/pecasse) το οποίο παρέχει πολλές λειτουργίες για την υποστήριξη της αξιολόγησης δραστηριοτήτων από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους ή από ομάδες εκπαιδευόμενων.
Η εκπόνηση μιας συνεργατικής δραστηριότητας/υποδραστηριότητας μπορεί να γίνεται με σύγχρονο ή ασύγχρονο τρόπο και ακολουθεί ένα μοντέλο συνεργασίας, το οποίο καθορίζει:
(i) το πλήθος των ατόμων σε κάθε ομάδα,
(ii) το ρόλο που αναλαμβάνει το κάθε μέλος, καθώς και (iii) το άτομο που θα αναλάβει το ρόλο του μεσολαβητή/συντονιστή (mediator) της ομάδας. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συνεργάζονται σε ομάδες που απαρτίζονται το πολύ από 4 άτομα. Τα μέλη της ομάδας μπορεί να δρουν (i) ισότιμα, δηλαδή όλοι έχουν τα ίδια καθήκοντα ή (ii) αναλαμβάνοντας συγκεκριμένους ρόλους οπότε τα καθήκοντα εξαρτώνται από το ρόλο του κάθε μέλους.

Η σύγχρονη επικοινωνία των μελών της κάθε ομάδας κατά τη διάρκεια εκπόνησης της συνεργατικής δραστηριότητας πραγματοποιείται μέσω του προσαρμοστικού εργαλείου επικοινωνίας ACT (http://hermes.di.uoa.gr/act) ενώ η ασύγχρονη επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω ενός ασύγχρονου εργαλείου επικοινωνίας που δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να χαρακτηρίσουν το μήνυμά τους. Ανεξάρτητα από το μοντέλο συνεργασίας που ακολουθείται, το μέλος της ομάδας που έχει αναλάβει το ρόλο του συντονιστή, είναι υπεύθυνος για την υποβολή της απάντησης που έχει προκύψει μετά από τη συνεργασία και το συντονισμό της ομαδικής εργασίας.


Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για το περιβάλλον SCALE υποστηρίζεται από το εργαλείο συγγραφής του SCALE.  Επιστροφή
   
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ