Οδηγίες


Το εκπαιδευτικό λογισμικό με όνομα "Προσομοίωση Εκτέλεσης Εντολών",χωρίζεται σε 4 μέρη.

Επιλέγουμε και συντάσσουμε μία από τις ακόλουθες εντολές:
[ADD, SUB, LW, SW και BEQZ].

Στο πρώτο πεδίο αριστερά, εμφανίζεται η εντολή ΑDD (ακολουθούμενη από ένα βέλος). Εάν θέλουμε να την αλλάξουμε, με αριστερό κλικ στο πεδίο, ανοίγει (κλείνει) η λίστα εντολών και επιλέγουμε την εντολή που επιθυμούμε.

Με αριστερό κλικ, στο πρώτο πεδίο που εμφανίζεται δεξιά της εντολής, ο δρομέας ενεργοποιείται στο πεδίο αυτό. Τότε μπορούμε να γράψουμε τα στοιχεία που αφορούν τον τελεστέο προορισμού της εντολής. Στην συνέχεια επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία στο δεύτερο πεδίο που αφορά τον πηγαίο τελεστέο της εντολής.
Σε περίπτωση που η εντολή έχει και δεύτερο πηγαίο τελεστέο, επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία στο τρίτο πεδίο.

Ταυτόχρονα, ενώ επιλέγουμε εντολή και συμπληρώνουμε τα στοιχεία των τελεστέων της, εμφανίζεται στην επόμενη γραμμή, μετά την ένδειξη "Εντολή", η σύνταξή της.

Ακολουθεί το πλήκρο: "Έλεγχος σύνταξης", που ενεργοποιείται με αριστερό κλικ, ελέγχεται η σύνταξη της εντολής σε βασικά συντακτικά λάθη.Εάν υπάρχει λάθος στην σύνταξη της εντολής, εμφανίζεται ένα πλαίσιο με μήνυμα λάθους και ενεργοποιείται ο δρομέας στο αντίστοιχο πεδίο που εντοπίστηκε το λάθος αυτό, οπότε μπορούμε να το διορθώσουμε.
Το πλαίσιο που εμφανίζεται σε περίπτωση λάθος, κλείνει με αριστερό κλικ πάνω στην ένδειξη "ok" ή στο σύμβολο x στο πάνω δεξιό τμήμα του παραθύρου.

Επιλέγουμε καταχωρητή ή θέση μνήμης και αλλάζουμε το περιεχόμενο του καταχωητή ή της θέσης μνήμης.

Δεξιά της ένδειξης "Καταχωρητής" στο αντίστοιχο πεδίο, εμφανίζεται ο καταχωρητής R1 (ακολουθούμενoς από ένα βέλος). Εάν θέλουμε να τον αλλάξουμε, με αριστερό κλικ στο πεδίο, ανοίγει (κλείνει) η λίστα καταχωρητών και επιλέγουμε τον Καταχωρητή που επιθυμούμε. Η λίστα καταχωρητών γενικής χρήσης, περιέχει τους 32 καταχωρητές του συστήματος [R0 έως R31 και τον Απαριθμητή προγράμματος PC].

Στην επόμενη γραμμή, δεξιά της ένδειξης "Περιεχόμενο", βρίσκεται το πεδίο για να καταχωρήσω μία τιμή. Η τιμή αυτή, γίνεται περιεχόμενο του καταχωρητή που έχουμε επιλέξει, με ενεργοποίηση (με αριστερό κλικ στο πεδίο) του πλήκτρου "Αποθήκευση" και ταυτόχρονα εμφανίζεται στην λίστα των καταχωρητών, που βρίσκεται στα δεξιά των δύο προηγούμενων ενδείξεων.

Παρατήρηση.. Αν έχουμε επιλέξει μία από τις εντολές LW/SW, τότε με ανάλογο τρόπο ενεργοποιούμε τα πεδία "Διεύθυνση μνήμης" και "Περιεχόμενο" και γράφουμε τις αντίστοιχες τιμές. Με ενεργοποίηση (με αριστερό κλικ στο πεδίο) του πλήκτρου "Αποθήκευση", η τιμή που έχουμε δώσει στο πεδίο με ένδειξη "Περιεχόμενο", γίνεται περιεχόμενο της θέσης μνήμης με διεύθυνση την τιμή που έχουμε γράψει στο πεδίο με ένδειξη "Διεύθυνση μνήμης".

Προβλέπουμε τα αποτελέσματα από την εκτέλεση της εντολής.

Ο προσομοιωτής παρέχει την δυνατότητα πρόβλεψης του αποτελέσματος της εντολής. Η πρόβλεψη γίνεται στο πλαίσιο "Δοκιμή", όπου εμφανίζονται στα δεξιά οι ενδείξεις "Καταχωρητής", "Περιεχόμενο" και "Διεύθυνση Μνήμης", "Περιεχόμενο" με τα αντίστοιχα πεδία τους. Όταν πρόκειται για τις εντολές ADD, SUB, LW και BEQZ επιλέγουμε τον καταχωρητή που είναι ο τελεστέος προορισμού της εντολής και γράφουμε το περιεχόμενό του, σύμφωνα με την δική μας εκτίμηση για το απότέλεσμα που περιμένουμε από την εκτέλεση της εντολής.

Παρατήρηση.. στην περίπτωση που έχουμε επιλέξει την εντολή SW, τότε ο τελεστέος προορισμού είναι θέση μνήμης, οπότε πρέπει να γίνει χρήση των "Διεύθυνση μνήμης" και "Περιεχόμενο" με τα αντίστοιχα πεδία τους, στα οποία δίνουμε τιμές σύμφωνα με την δική μας εκτίμηση, για το απότέλεσμα που περιμένουμε από την εκτέλεση της εντολής.

Βλέπουμε τα αποτελέσματα από την εκτέλεση της εντολής.

Στα αριστερά υπάρχει το πλήκτρο :"Εκτέλεση Εντολής", ενώ εμφανίζονται στα δεξιά του οι ενδείξεις "Καταχωρητής" και "Περιεχόμενο" με τα αντίστοιχα πεδία τους.

Στη συνέχεια με ενεργοποίηση του πλήκτρου: "Εκτέλεση Εντολής" μας δίνεται ο καταχωρητής που είναι ο τελεστέος προορισμού της εντολής και το περιεχόμενό του, σύμφωνα με το αποτέλεσμα που δίνει η εκτέλεση της εντολής.

Παρατήρηση.. στην περίπτωση που έχουμε επιλέξει την εντολή:

  1. SW, τότε ο τελεστέος προορισμού είναι θέση μνήμης, οπότε εμφανίζονται στα δεξιά του πλήκτρου: "Εκτέλεση Εντολής" οι ενδείξεις "Διεύθυνση μνήμης" και "Περιεχόμενο" με τα αντίστοιχα πεδία τους.
    Στη συνέχεια με ενεργοποίηση του πλήκτρου ("Εκτέλεση Εντολής") μας δίνεται η "Διεύθυνση μνήμης" και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με το αποτέλεσμα που δίνει η εκτέλεση της εντολής.

  2. BEQZ, εμφανίζεται ο PC (Απαριθμητής Προγράμματος) και η Διεύθυνσή του.